شهر من ترکالکی http://torkalaki.ir 2019-10-18T02:18:18+01:00 text/html 2014-09-08T07:02:19+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده دریافت مجوز کتاب عقیلی به روایت تاریخ http://torkalaki.ir/post/31 <strong><font size="4">پس از سال ها تلاش و انتظار <font style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000099">کتاب</font> "<font color="#ff0000"> عقیلی به روایت تاریخ </font>" </font>در تاریخ 15 شهریور 1393 <font style="background-color: rgb(102, 255, 255);">مجوز چاپ</font> گرفت.<br><br></font></strong><div style="text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/21642580309104926529.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><strong></strong></div> text/html 2014-01-08T06:09:30+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده نماینده کمیسیون ورزش شورای شهر ترکالکی مشخص شد. http://torkalaki.ir/post/27 <P align=justify><FONT color=#000000><STRONG><FONT size=4>طی حکمی،</FONT></STRONG></FONT><FONT color=#000000><STRONG><FONT size=4>جناب آقای <FONT color=#ff0000>محمود محمدزاده</FONT> بعنوان نماینده کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر ترکالکی منصوب شد.</FONT></STRONG> </FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/80262344295862311612.jpg"></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#000000 size=4><STRONG>برای جناب <FONT color=#ff0000>آقای محمدزاده </FONT>آرزوی موفقیت و سلامتی داراییم.</STRONG></FONT></P> text/html 2014-01-07T08:21:21+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده همایش پیاده روی ورزشکاران دلاور شهر ترکالکی به مناسبت حماسه 9 دی http://torkalaki.ir/post/26 <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#000000 size=4><STRONG>همایش پیاده روی <FONT color=#ff0000>دلاوران</FONT> ترکالکی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#000000 size=4><STRONG>به مناسبت گرامیداشت <FONT color=#ff0000>حماسه 9 دی </FONT>برگزار شد.</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://axgig.com/images/83204271149686722521.jpg"></FONT></P> text/html 2013-11-17T03:25:57+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده زمانبندی حضور اعضای شورای شهر ترکالکی در دفتر شورا http://torkalaki.ir/post/24 <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ffff" color=#000000 size=5>زمانبندی </FONT></STRONG><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ffff" color=#000000 size=5><FONT color=#ff0000>حضور</FONT> اعضای شورای ترکالکی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #66ffff" color=#000000 size=5>در <FONT color=#ff0000>دفتر شورا</FONT></FONT></STRONG></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi" dir=rtl class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 20.8pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 34.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 20.8pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=46> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>ردیف<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 118.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 20.8pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=158> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>مشخصات<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 86.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 20.8pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=115> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>سمت<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 20.8pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=105> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>زمان حضور<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 20.45pt; mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 34.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 20.45pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=46> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>1<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 118.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 20.45pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=158> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>محمود محمدزاده</SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 86.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 20.45pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=115> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>منشی<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 20.45pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=105> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>شنبه<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 21.35pt; mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 34.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 21.35pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=46> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>2<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 118.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #deeaf6; HEIGHT: 21.35pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent1; mso-background-themetint: 51" vAlign=top width=158>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG>&nbsp;زهرا رحیمی</STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 86.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #deeaf6; HEIGHT: 21.35pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent1; mso-background-themetint: 51" vAlign=top width=115><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منشی</STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #deeaf6; HEIGHT: 21.35pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent1; mso-background-themetint: 51" vAlign=top width=105> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><STRONG>یکشنبه</STRONG></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 20.9pt; mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 34.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 20.9pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=46> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>3<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 118.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 20.9pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=158> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>حسن اسماعیلی</SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 86.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 20.9pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=115> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>نائب رئیس</SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 20.9pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=105> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>دوشنبه<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 19.1pt; mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 34.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 19.1pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=46> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>4<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 118.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #deeaf6; HEIGHT: 19.1pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent1; mso-background-themetint: 51" vAlign=top width=158> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red" lang=FA>احمد شیخی<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 86.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #deeaf6; HEIGHT: 19.1pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent1; mso-background-themetint: 51" vAlign=top width=115> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red" lang=FA>رئیس شورا<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: #deeaf6; HEIGHT: 19.1pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-background-themecolor: accent1; mso-background-themetint: 51" vAlign=top width=105> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red" lang=FA>سه شنبه<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16.45pt; mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 34.55pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND: yellow; HEIGHT: 16.45pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=46> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>5<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 118.15pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.45pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=158> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>حاج محمد کریم<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 86.25pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.45pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=115> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>خزانه دار<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 79.1pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.45pt; BORDER-RIGHT-COLOR: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=105> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'" lang=FA>پنجشنبه<o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2013-10-30T05:51:59+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده به زودی پنجمین شماره نشریه آوای شهر ( ترکالکی ) http://torkalaki.ir/post/19 <font color="#000000" size="4"><strong> </strong></font><p align="center"><font color="#000000" size="7"><strong> <font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff">به زودی ...</font></strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong><font color="#ff0000">پنجمین</font> شماره نشریه آوای شهر ( <font size="3">ترکالکی </font>)</strong></font></p><p align="center"><font color="#000000" size="4"><strong><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://axgig.com/images/65589404162973542764.jpg"></strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>در این شماره می خوانید :</strong></font></p><p align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>- مصاحبه به جوانان نمونه شهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - عقیلی به روایت تاریخ</strong></font></p><p align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>- اخبار شهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- ورزش شهر</strong></font></p><p align="center"><font color="#000000" size="2"><strong>- اولین ها در ترکالکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - و&nbsp; ده ها مطلب دیگر</strong></font></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#000000" size="3"><strong>گاهنامه آوای شهر را می توانید از روز <font color="#ff0000">شنبه</font> مورخ&nbsp; <font color="#ff0000">11 آبان 92</font> از مکان های زیر تهید کنید :</strong></font></p><p align="justify"><font size="3"><strong>- </strong><font color="#000000">زبانکده خجسته&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - خ</font><font color="#000000">رازی گلها ( ضرغامی )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#000000">- باشگاه&nbsp; دلاوران ترکالکی</font></font></p> text/html 2013-10-28T04:08:16+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده طرح جامع توسعه ی بقعه ی امام‌زاده محمد ابن زید (ع) - ترکالکی http://torkalaki.ir/post/18 <font color="#000000"> </font><p align="center"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>طرح توسعه ی بقعه&nbsp;ی</strong></font></span></p><p align="center"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong><font color="#ff0000">امامزاده محمد بن زید (ع) </font><font color="#000000">- </font><font color="#000000">ترکالکی</font></strong></font></span></p><p align="center"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://axgig.com/images/66285627601094735983.jpg"></font></span></p><p align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="4"><strong>به گفته <font color="#ff0000">رئیس اوقاف و امور خیریه ی شهرستان شوشتر</font> : </strong></font></span></p><p align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="3"><strong>بقعه ی امامزاده محمد بن زید - ترکالکی در قالب اجرای&nbsp;طرحی جامع توسعه می یابد.</strong></font></span></p><p align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="3"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#ff0000">بقعه ی<span>&nbsp;</span>امامزاده محمد ابن زید</font></strong> ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب(ع) در پنج کیلومتری شهر ترکالکی در منطقه عقیلی واقع است. رییس اداره اوقاف و امور خیریه شوشتر افزود : مرقد این امامزاده در دامنه کوه و کنار دره‌ای ساخته شده است و در جوار مرقد شریف ایشان در دل کوه چشمه آبی و جود دارد .پورحمیدی ، با اشاره به اهمیت و شاخص بودن این بقعه ، تأکید کرد: این بقعه شریف همواره مورد توجه بزرگان و علما بوده است. ی تصریح کرد: محمد ابن زید از روات و محدثین بزرگ بوده و روایاتی از وی در کتب شیعه نقل شده است. در کتاب‌های تاریخی ذکر شده که امام‌زاده محمد ابن زید در راه مبارزه با خلفای غاصب عباسی و خونخواهی جد بزرگوارش حسین ابن علی(ع) و شهدای کربلا آواره شهر و بیابان می‌شود و مدت زیادی را مخفیانه سپری می‌کند و در نهایت از طرف مأموران حکومت جور شناسایی و با بدترین وضع به شهادت می‌رسد.</font></span></p><p align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="3">رییس اداره اوقاف شوشتر ، با اشاره به اجرای طرح توسعه و تکمیل ساختمان این بقعه، خاطرنشان کرد:در 2 سال اخیر محوطه‌سازی و زیباسازی حرم مطهر این امام‌زاده بزرگوار توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان انجام شده و منظره با شکوه حرم ایشان از کیلومترها دورتر نمایان است و البته اجرای طرح جامع توسعه آن در دستور کار این اداره قرار دارد. وی، با اشاره به ظرفیت بالای زائر پذیری این بقعه ، گفت: این بقعه به درستی به مردم معرفی نشده چراکه از نظر نمای ظاهری و بزرگی حرم در استان بی‌نظیر است و این علاوه بر معنویت خاص این امام‌زاده است. بارگاه مطهر این امام‌زاده پیوسته مأمن عاشقان و ملجأ نیازمندان بوده و مردم از اه‌های دور و نزدیک به زیارت او می‌شتابند. 20-11-1389</font></span></p><font color="#000000"> </font> text/html 2013-10-20T03:52:46+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده اولین ها در ترکالکی - سری اول http://torkalaki.ir/post/17 <p align="center"> <font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="6"><strong><font color="#ff0000">اولین ها</font> <font color="#000000">در ترکالکی</font></strong></font></p><p align="center"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="4">( سری اول )</font></strong></p><p align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="3"><strong><font color="#ff0000">آیا می دانستید</font></strong> بنیانگذاران اولیه&nbsp;ی&nbsp;ترکالکی ( اولاد حاج عبداله ) می باشند که حدود 400 سال پیش از جنوب ایران به منطقه عقیلی مهاجرت کردند و ترکالکی را بنا نهادند. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="3"><strong><font color="#ff0000">آیا می دانستید</font></strong> اولین تراکتور در ترکالکی توسط مرحوم حاج سلطانعلی حسینی در دهه 40 شمسی خریداری شد. این تراکتور ساخت شرکت فیات بود.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="3"><strong><font color="#ff0000">آیا می دانستید</font></strong> اولین تلویزیون در ترکالکی توسط آقای<span>&nbsp;&nbsp; </span>علی رحمانی در دهه 50 خریداری شد.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="3"><font color="#ff0000"><strong>آیا می دانستید</strong></font> اولین معلم از ترکالکی آقای جواد اکبری بوده که از <span>&nbsp;</span>دهه40 شمسی شروع به تدریس کرده است.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font color="#000000" size="3"><strong><font color="#ff0000">آیا می دانستید</font></strong> اولین مغازه درترکالکی توسط آقایان ملاعلی و علی اکبر عبایی ( ساکن شوشتر ) مربوط به دهه 40 شمسی می باشد.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><font size="3"></font></span>&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" align="justify"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="FA"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="6">ادامه دارد ...</font></strong></span></p> text/html 2013-10-16T07:28:45+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده موقعیت جغرافیایی شهر ترکالکی http://torkalaki.ir/post/16 <font color="#000000"> </font><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>موقعیت جغرافیایی <font color="#ff0000">شهر ترکالکی</font></strong></font></p><p align="center"><font color="#000000"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://axgig.com/images/11052895557132276757.jpg"></font></p><p align="justify"><span style='color: black; line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;' lang="FA"><font color="#000000"><strong><font color="#ff0000">شهر ترکالکی</font></strong> یکی از شهر های بخش عقیلی از توابع شهرستان گتوند،&nbsp;استان خوزستان می باشد . این شهر در شمال شرقی شهر ستان گتوند ، در حدود ٣ کیلومتری این شهرستان واقع شده است .<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; در&nbsp;</span>شهرستان گتوند نیز محسوب می شود .</font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><span style='color: black; line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;' lang="FA">ر</span><span style='color: black; line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;' lang="FA">ود کارون از شمال این شهر می گذرد و اگر<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>از ناحیه ی سّد به منطقه ی عقیلی وارد شوید اولین شهری که با آن بر خورد<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خواهید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نمود، ترکالکی می باشد . شهر ترکالکی از شمال به کوه و از جنوب به دشت و رودخانه ی کارون متصل است.</span></font></p><font color="#000000"> </font> text/html 2013-10-16T06:26:29+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده رودخانه کارون - منطقه عقیلی http://torkalaki.ir/post/15 <p align="center"><font color="#000000"><strong> <font size="6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="5">رودخانه <font color="#ff0000">کارون</font>، پر آب ترین رود ایران</font></span></font></strong></font></p><p align="center"><font color="#000000" size="2" face="Times New Roman"><strong><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="bottom" src="http://axgig.com/images/77983842025900087823.jpg"></strong></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: black; line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;' lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="4"><strong>آنچه کتاب "&nbsp; کتاب فرهنگ امیر کبیر " می نویسد:</strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: black; line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;' lang="FA"><font color="#000000">رود کارون و شعب آن را <font color="#ff0000"><strong>پر آب ترین رود ایران</strong></font> می دانند که در قسمتی از بستر آن کشتی رانی می شود و سرچشمه آن " زرد کوه بختیاری " ، موسوم به&nbsp;کوهرنگ بختیاری از شرق زرد کوه ، سرچشمه ی اصلی زاینده رود جاری است و مصب با دو شاخه ی مصبی بنام بهمنشیر – کارون در خلیج فارس و شط العرب ، شاخه این آب است.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: black; line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;' lang="FA"></span><font color="#000000" size="2"><span style='color: black; line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;' lang="FA"><strong>لازم به ذکر است این رود پر آب از شمال <font color="#ff0000">شهر ترکالکی </font>به سمت غرب این شهر سرازیر شده است و تا جنوب ترکالکی امتداد دارد.</strong></span></font></p> text/html 2013-10-15T11:35:31+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده اسامی محله های شهر ترکالکی http://torkalaki.ir/post/14 <p align="center"><font color="#000000"> <font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="5"><strong>اسامی <font color="#ff0000">محله های</font> شهر ترکالکی</strong></font></font></p><p align="center"><font color="#000000" size="5"><strong><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://axgig.com/images/84433190646541907824.jpg"></strong></font></p><p align="justify"><strong><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#000000" size="4">شهر ترکالکی شامل <font color="#ff0000">5 محله اصلی </font>به شرح زیر می باشد :</font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#000000" size="4">-&nbsp; محله بالا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong><strong><font color="#000000" size="4">-&nbsp; محله سیدالشهداء</font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#000000" size="4">-&nbsp; محله برک&nbsp; ( Barak )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></strong><strong><font color="#000000" size="4">- &nbsp;محله&nbsp; دَوو&nbsp; ( Do - Vo&nbsp; )</font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#000000" size="4">- محله&nbsp; بی وُ&nbsp; (بیابان ) - ( Bi&nbsp;- Vo ) </font></strong></p> text/html 2013-10-11T08:51:17+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده دعوت به همکاری جهت تکمیل کتاب تاریخ بخش عقیلی http://torkalaki.ir/post/12 <p align="center"> <font color="#000000"> </font><font color="#000000" size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong>دعوت به همکاری جهت تکمیل مطالب کتاب</strong></font></p><p align="center"><strong><font color="#000000" size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">"&nbsp; <font color="#ff0000">عقیلی به روایت تاریخ</font>&nbsp; "</font></strong></p><p align="center"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'><font color="#000000"><img align="baseline" alt="" src="http://axgig.com/images/47933384311687415463.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></span><font color="#000000"></font></p><p align="justify"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'><font color="#000000">کتابی در مورد تاریخچه ی بخش عقیلی (&nbsp;واقع در شمال&nbsp;استان خوزستان )<span> </span>در حال ویرایش نهایی می باشد . کار نویسندگی این کتاب در حدود <strong><font color="#ff0000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">7 سال</font></strong> پیش توسط آقای<span>&nbsp;</span><font color="#ff0000"><strong>محمدرسول حسین زاده</strong></font> ( دارای مدرک کارشناسی در رشته ی تاریخ ) ساکن شهر ترکالکی آغاز شد و در حال حاضر مراحل پایانی کار در حال سپری شدن است و این کتاب احتمالاً<span>&nbsp; </span>تا <strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);">پایان سال 1392</font></strong><span>&nbsp; </span>به چاپ می رسد .</font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'>از کلیه ی<span>&nbsp;</span>دوستان و مردم فرهنگ دوست عقیلی دعوت به عمل می آید که در این امر ما را یاری فرمایند .</span>&nbsp;</font></p><p align="justify"><font color="#000000"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'>چنانچه عکس، سند و یا مطلبی در مورد گذشته ی منطقه ی<span>&nbsp;</span>عقیلی در دست دارند به آدرس های<span>&nbsp;</span>زیر ارسال نمایند . در ضمن هرگونه مطلب ارسالی از طرف شما با ذکر نام شما در این کتاب به چاپ می رسد.</span>&nbsp;</font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center; line-height: 200%;" dir="RTL"><span style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;' dir="LTR"><a href="mailto:Momezard@gmail.com"><strong><font size="6"><font color="#ff0000">Momezard</font><font color="#000000">@gmail.com</font></font></strong></a></span></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL"><font color="#000000"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'>و<span>&nbsp; </span>یا</span>&nbsp;&nbsp; </font><font color="#000000"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'>به<span>&nbsp;&nbsp; </span>آدرس منزل شخصی نویسنده ارسال نمایند .</span>&nbsp;</font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL"><font color="#000000"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'>آدرس منزل :&nbsp;</span>&nbsp;</font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL"><font color="#000000"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'>استان خوزستان - شهرستان گتوند - بخش عقیلی - شهر ترکالکی - خیابان دلاوران - جنب مدرسه ی راهنمایی ابن سینا - منزل<span>&nbsp; </span>محمد رسول حسین زاده</span>&nbsp;</font></p><p align="justify" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt;'><font color="#000000">و در صورت نیاز به راهنمایی<span>&nbsp; </span>با شماره ی&nbsp;&nbsp;(&nbsp; <strong><font color="#ff0000" size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">09169990029</font></strong>&nbsp; )&nbsp;تماس بگیرید.</font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"> </font></p><font color="#000000"> </font> text/html 2013-03-08T08:10:27+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده بازی ها و ورزش های محلی و جدید در منطقه عقیلی و شهر ترکالکی http://torkalaki.ir/post/10 <p align="center"><font color="#000000"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="5">بازی ها و ورزش های <font color="#ff0000">محلی</font> و <font color="#ff0000">جدید</font></font></strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>در منطقه عقیلی</strong></font></p><p align="center"><span style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000"><strong><font size="3"><font color="#ff0000"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://axgig.com/images/07584761075020516870.jpg"></font></font></strong></font></span></p><p align="justify"><span style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"></span><span style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000"><strong><font size="3"><font color="#ff0000">بازی ها و ورزش های محلی و جدید</font> که از قدیم تا به امروز در منطقه عقیلی و به خصوص در شهر ترکالکی رواج داشته است عبارتند از :</font></strong></font></span></p><p align="justify"><font color="#000000"><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">***</font><span style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><span>&nbsp;</span><span> </span><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اَلَختَرُ، توپه تَل، جُزجُزَک، کِلکِلی، چو تَقتَق، سَر وَنَک، مِردُم بِجور، کُشتی، بلند کردن سَنگ ورزش، گو بازی، تَپ تَپ گروسک </font>واخیراً فوتبال، والیبال، <font color="#ff0000">کیوکوشین کاراته</font>، بوکس، ژیمناستیک، ایروبیک، تکواندو&nbsp; و ... ***</span></font></strong></font></p><p align="justify"><span style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="3"><strong>در اوایل دهه1350 ﻫ. ش چند تیم فوتبال به نام های<span> </span>پرسپولیس ( تیم امید)، تیم نیرو، تیم کارون ( استقلال )، تیم آزادی ،تیم پاس، تیم ملوان، تیم عقاب (توحید)، تیم وحدت، تیم جنوب و به تازگی تیم های ابومسلم و پیام در حوزه ی ورزش های دسته جمعی مشغول فعالیتند.</strong></font></span></p> text/html 2011-10-07T07:43:38+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده اسامی روستاها و شهرهای بخش عقیلی http://torkalaki.ir/post/8 <p align="right"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>اسامی </strong></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>شهر ها و</strong></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>&nbsp;روستاهای <font color="#ff0000">بخش عقیلی</font></strong></font></p><p align="center"><font color="#000000" size="3"><strong><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://axgig.com/images/68170976127928556688.jpg"></strong></font></p><p><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000"><strong><font size="5"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#ff0000">شهرهای</font> بخش عقیلی :</font></font></strong></font></span></p><p><font size="4"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شهر ترکالکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>شهر سُماله</strong></font></span></font></p><p><font size="4"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><strong></strong></span></font><br><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>روستاهای <font color="#ff0000">شمالی</font> بخش عقیلی :</strong></font></span></p><p><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای بدیل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای کاظم حاج سلطان</strong></font></span></p><p><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای پشت درب علیا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای پشت درب وسطی</strong></font></span></p><p><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای پشت درب سفلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای محمد سفیه</strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای ایستادگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><strong><font size="2">-&nbsp;&nbsp; روستای حیدر</font></strong></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5"><strong>روستاهای <font color="#ff0000">جنوبی</font> بخش عقیلی :</strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای چم عربان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای کاظم جمال</strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای مرتضی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای رودنی</strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای سیدان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای ویسی</strong></font></span></p><p><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای بردلا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای دهلران</strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای کایدان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای مندنی</strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای دشت بزرگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای شهید محمدی</strong></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 150%;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2"><strong>-<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>روستای چال بتان&nbsp; </strong></font></span></p> text/html 2011-07-29T09:47:00+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده عملیات آبگیری سد گتوند علیا با حضور رییس جمهور آغاز شد. http://torkalaki.ir/post/11 <font color="#000000"> </font><p align="center"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5">آغاز عملیات آبگیری سد گتوند علیا</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#000000" size="5">با حضور <font color="#ff0000">رئیس جمهور</font></font></strong></p><p align="center"><font color="#000000"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://axgig.com/images/38921982854980768463.jpg"></font></p><p align="justify"><font color="#000000"><font size="3"><span style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><strong>به گزارش خبرنگار اعزامی برنا، عملیات آبگیری سد گتوند علیا بلندترین سد خاکی ایران با حضور رییس جمهور در روز پنجشنبه 6 مرداد 1390 آغاز شد.</strong></span></font></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify; line-height: 200%;" dir="RTL"><span style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font color="#000000" size="2">بر اساس این گزارش؛ بعد از آبگیری و بهره برداری سد گتوند علیا نیروگاه برق آبی گتوند علیا با 4 واحد 250 مگاواتی بر فاز اول و 4 واحد دیگر در فاز دوم سالانه به طور متوسط 4هزار و&nbsp;250 میلیون کیلو وات ساعت برق تولید خواهد کرد. بر اساس این گزارش سد گتوند علیا پس از سد کرخه دومین مخزن ذخیره آب کشور محسوب می شود و دریاچه این سد 4.5 میلیارد متر مکعب آب برای مصرف استان خوزستان ذخیره کند. این درحالی است که دریاچه سد گتوند علیا نه تنها بزرگترین دریاچه بر روی رودخانه کارون محسوب می شود، بلکه بعد از دریاچه سد کرخه دومین دریاچه بزرگ سدهای کشور است. همچنین در عملیات اجرایی سد گتوند علیا حدود 80 میلیون متر مکعب عملیات خاکی انجام شده که بیش از 32 میلیون معکب آن عملیات خاکی بدنه سد بوده و کل تونل های حفاری شده سد نیز بالغ بر&nbsp; 27 کیلومتر است. سد گتوند علیا از بزرگترین سدهای ایران بر روی رودخانه کارون در جنوبی غربی کشور ساخته شده که در فاصله 380 کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون و در 10 کیلومتری شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد و ارتفاع این سد حدود 182 متر است.</font></span></p> text/html 2010-11-07T03:28:13+01:00 torkalaki.ir روح اله حسین زاده خبر فوری - سرقت مطالب " وبسایت شهر من ترکالکی " http://torkalaki.ir/post/20 <p align="center"> <font color="#ffffff" size="7" style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><strong>خبر فوری ...</strong></font></p><p align="justify"><font color="#000000" size="4">متاسفانه عده ای بدون آنکه اصول اولیه اخلاق وبلاگ نویسی و کار رسانه ای را آموخته باشند راه ورود به دنیای مجازی را پیدا کرده و همچون دزدان سر گردنه هر آنچه را می بینند به دندان قلم گرفته و گاز می زنند. طرفه آنکه اخیرا مشاهده شده به کرات مطالب و مقالات اختصاصی سایت "<font color="#ff0000"> </font><strong><font color="#ff0000">شهر من ترکالکی</font></strong>" در وبلاگ های مختلف بدون ذکر نام نویسنده و منبع و ماخذ آن درج شده و حتی دیده شده که مطلبی را به نام خودشان به عنوان نویسنده درج کرده اند!</font></p><p align="justify"><font color="#000000" size="4">اگر این کار سرقت و دزدی نیست پس چیست؟</font></p><p align="justify"><font color="#000000" size="4">آنهم به طور علنی! البته سایت "<strong><font color="#ff0000"> شهر من ترکالکی </font></strong>" از طریق مراجع قانونی و همچنین مدیریت سایت حقوق خود را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده ای بی سواد فرصت طلب به مطالب آن این چنین دست درازی کنند اما از آنجا که امیدواریم این قبیل از اتفاقات از روی جهل و ناآگاهی خاطیان بوده باشد.</font></p><p align="justify"><font color="#000000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong>چند نکته را یادداوری می نماییم:</strong>&nbsp; </font></p><p align="justify"><font color="#000000" size="4">1- طبق قوانین و عرف رسانه ای هر مطلب و نوشته ای باید با اجازه نویسنده و یا ناشر آن مجددا من</font><font color="#000000" size="4">تشر شود.</font></p><p align="justify"><font color="#000000" size="4">۲- مطالب سایت "<strong><font color="#ff0000">شهر من ترکالکی</font></strong>" فقط در صورتی قابل استفاده در سایر سایت ها و وبلاگ ها میباشد که نام نویسنده و منبع آن به طور کامل ذکر گردد.</font></p>